Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de Internet Zwemscore Module en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Verzending van uw gegevens gebeurt veilig

Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden. U kunt dit zien doordat er voor ons webadres een groen slotje staat en 'https'.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie of voor het versturen van door u aangevraagde informatie. Uw gegevens leggen wij vast in onze Internet Zwemscore Module om hetgeen hiervoor staat beschreven te kunnen uitvoeren. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

Uw akkoord

Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.

Opslag van uw gegevens

Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in onze Internet Zwemscore Module. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij uw persoonsgegevens na 12 maanden uit onze Internet Zwemscore Module, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt zoals voor contracten.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan FG-DrutenWijchen@drutenwijchen.nl. Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

Heeft u vragen of een klacht?

Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar FG-DrutenWijchen@drutenwijchen.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.